javascript 通用取消文本选中函数

这是一个取消网页文本选中的函数,调用函数就会取消当前页面上选中的文本.

代码如下:

function unselect(){
  if(document.selection){//IE
    document.selection.empty();
  }else if(window.getSelection){//Gecko,Webkit
    window.getSelection().removeAllRanges();
  }
}

兼容IE,Gecko和Webkit核心浏览器.